• Kontakty
 • Reference
 • Hlavní strana
 • Vaše bezpečí je naše práce

  Požární bezpečnost staveb

  Naši zaměstnanci absolvovali školení od firmy PROMAT, s.r.o. díky kterému naše firma získala oprávnění provádět veškeré protipožární konstrukce systému Promat na stavbách.

  Obklady dřevěných trámových stropů a střech

  Specifické problémy požární ochrany dřevěných konstrukcí, obzvlášť při rekonstrukcích staré zástavby, se dají řešit jednoduchým obkladem z protipožárních desek PROMATECT®. I při malé tloušťce desek lze dosáhnout vysoké hodnoty požární odolnosti.

  V mnohých případech je možno ustoupit od pomocných přídavných spodních konstrukcí.

  Díky velkému množství variant lze kombinovat požární ochranu s tepelnou popř. zvukovou izolací.

  Kromě ochrany užitím přímého obkladu mohou být také stropní systémy zavěšeny. Z hlediska hospodárnosti je výroba podhledů PROMATECT ® chránících původní trámové stropy výhodná, neboť není třeba odstraňovat původní vrstvy omítky a obkladu. Tato přednost se projeví především při montáži úsporou času a nákladů.

  Firma Promat® nabízí úředně odzkoušené a certifikované systémy chránící dřevěné trámové stropy s různou hodnotou požární odolnosti od 30 do 120 minut.

  Dřevěné trámové střechy

  Naše firma montuje dřevěné trámové střechy určené k vestavbě při působení ohně zdola. Tyto konstrukce lze použít při stavbě plochých střech, jakož i střech s libovolným sklonem.

  Střechy mohou být pokryty přírodními nebo umělými krytinami. Rovněž jsou možné střešní pláště z ocelového plechu nebo jiné kovové krytiny.

  Požární ochrana elektroinstalací pomocí kabelových kanálů PROMATECT®

  Kabely a elektrická vedení z hořlavých hmot umístěné v chráněných únikových cestách představují potencionální nebezpečí pro uživatele budov a hasiče. V případě požáru je třeba zabezpečit evakuaci ohrožených osob, která bude probíhat po určitou dobu.

  Aby bylo toto nebezpečí eliminováno, mohou být elektroinstalace chráněny buď podhledem PROMATECT® ve funkci samostatného požárního předělu, nebo požárně odolnými kabelovými kanály.

  Kabelové kanály PROMATECT®
  (působení ohně z vnitřní strany):

  Kabelové kanály PROMATECT® zabraňují přenosu požáru způsobeným hořícími kabely do okolního prostoru a zamezují tak rozšíření ohně z kabelového kanálu do okolí, např. do mezistropní dutiny, chráněných únikových cest nebo chodeb.

  Kabelové kanály PROMATECT®
  (působení ohně z vnější strany)

  Další oblastí použití kabelových kanálů PROMATECT® je zachování funkčnosti určitých technických zařízení v době požáru.

  Toto platí zejména pro:

  • požární hlásiče
  • nouzové osvětlení
  • bezpečnostní osvětlení
  • požární hydranty a sprinklery
  • zařízení pro odvod kouře a snižování tepelného zatížení
  • požární výtahy atd.

  Také v této oblasti lze s úspěchem použít kabelové kanály PROMATECT® a tím zajistit funkčnost určitých technických zařízení po nezbytnou dobu.

  Obklady střech a mezipodlažních stropů z ocelových trapézových plechů s podhledy a obkladem PROMATECT® REI 30 až REI 90 dle ČSN 73 0851.

  Zvýšené používání trapézových plechů pro střešní a stropní konstrukce vyžaduje řešení problémů požární bezpečnosti. S ohledem na malou konstrukční tloušťku materiálu trapézových plechů je jejich požární odolnost velmi nízká. Při požáru dochází u nechráněných střech a stropů z trapézových plechů již během několika minut k jejich destrukci.

  Náš systém ochrany střech a stropů z trapézových plechů se vyznačuje nejen nízkou hmotností a malou stavební výškou, ale i přímou montáží obkladu na trapézový plech bez pomocné závěsné konstrukce.

  Střechy z trapézových plechů:

  Na střešní konstrukce z trapézových plechů jsou - dle situace, v níž mají být aplikovány - kladeny nejrůznější požadavky. Z tohoto důvodu musí být obklad, pokud má mít určitou hodnotu požární odolnosti, proveden v závislosti na daných podmínkách. Jedním z nejdůležitějších parametrů, které je nutno brát v potaz, je způsob skladby střechy. Zde je třeba rozhodnout, zda bude např. tepelná izolace tvořena tvrzenou pěnou nebo minerální vlnou.

  Stropy z trapézových plechů:

  Také u stropů z trapézových plechů lze vyšší hodnoty požární odolnosti dosáhnout jednoduchým obkladem PROMATECT®, přičemž může být zvolena libovolná skladba podlahy a pro obklad nemusí být použita žádná zvláštní pomocná spodní konstrukce.

  Zavěšené podhledy:

  Pro ochranu konstrukcí z trapézových plechů nabízí naše firma širokou paletu zavěšených podhledů PROMATECT®. Hodnoty požární odolnosti platí pouze pro uvedené celé konstrukční systémy a ne pro jednotlivé části. Z toho také plyne,že hodnoty požární odolnosti konstrukcí s trapézovými plechy nelze aplikovat na jiné stavební díly.

  Konstrukce střech a stropů s trapézovými ocelovými plechy musí ve všech ohledech splňovat podmínky dané výrobcem trapézových plechů a předpisy k tomuto uvedené. Stanovení rozměrů se musí v každém případě provést na základě statického výpočtu.

  Protipožární ochrana ocelových sloupů a nosníků R 30 až R 180

  Ocel je anorganická stavební hmota a lze ji tedy bez zvláštních zkoušek zařadit mezi nehořlavé materiály. Při přímém působení ohně je možné podle normové teplotní křivky ISO předpokládat zvýšení teploty o 556 K již po 5 minutách. Následkem toho ztrácí stavební díl z oceli po několika minutách svoji nosnost a dochází k porušení stability stavební konstrukce. Má-li být dosažena určitá hodnota požární odolnosti, musí být na základě této skutečnosti všechny ocelové části odpovídajícím způsobem chráněny.

  Požárně ochranné obklady pomocí desek PROMATECT®

  Obklad pravoúhlého průřezu z požárně ochranných desek PROMATECT® zajišťuje, že kritické teploty oceli bude dosaženo teprve po uplynutí stanoveného časového úseku. K obkládání ocelových nosných konstrukcí požárně ochrannými deskami PROMATECT® nejsou zapotřebí žádné nosné a závěsné konstrukce. Ocelové sloupy se obkládají požárně ochrannými deskami PROMATECT® ve tvaru pravoúhlého průřezu. Poté jsou desky načelní straně sesvorkovány a sešroubovány.

  U ocelových průvlaků jsou desky v oblasti spoje podloženy, aby zde mohl být připevněn obklad pravoúhlého průřezu. Obklad již pak nemusí být připevněn na ocel či beton.

  Nátěr na ocel PROMAPAINT®

  Další možností požární ochrany ocelových stavebních dílců je systém PROMAPAINT® , nátěr vytvářející za požáru izolační vrstvu určený k ochraně ocelových nosníků, sloupů a prutů příhradoviny. PROMAPAINT® je disperze umělé pryskyřice s pigmenty omezujícími účinky požáru, bez zápachu a negativních vlivů na životní prostředí. Působením požáru nátěr PROMAPAINT® napění a vytvoří tak tepelně izolační ochrannou vrstvu.

  Má-li z architektonických důvodů zůstat ocelová konstrukce viditelná, pak lze obklad tvořený požárně ochrannými deskami kombinovat s nátěrem PROMAPAINT®.

  Protipožární nátěr na snížení stupně hořlavosti a na zvýšení požární odolnosti nosných i nenosných požárně dělících dřevěných prvků o 10 - 20 minut.

  Při rekonstrukcích památkových objektů, kdy je nutno zachovat původní vzhled dřevěných konstrukcí, je velmi často vznášen požadavek na ochranu dřeva nátěrem, který by vykazoval tyto požární vlastnosti:

  • snížení stupně hořlavosti
  • zvýšení stávající požární odolnosti dřevěné konstrukce

  Dle ČSN 73 0862 jsou stavební hmoty zatřiďovány do pěti stupňů hořlavosti. Měkké dřevo a dřevotřískové desky vykazují dle ČSN 73 0823 stupeň hořlavosti C2, středně hořlavé.

  Požární odolnost nosných dřevěných prvků se stanovuje zkouškou dleČSN 73 0851 a závisí na:

  • tvaru a rozměrech průřezů (u sloupků na štíhlosti)
  • u nosníků na poměru výšky kšířce průřezu
  • rychlosti odhořívání dřevěné hmoty
  • velikosti napětí v průřezu

  Vlivem vyšších teplot na dřevní hmotu dochází k úniku plynů, zpočátku nezápalných (vysoký obsah oxidu uhelnatého a vodních par.) Dochází pouze k vysušování dřeva.

  Dřevní hmota začne odhořívat po částečném vysušení a po dosažení teploty okolo 300 °C. Tato teplota udává hranici mezi zuhelnatělou dřevní hmotou a neporušeným dřevem. Vlivem odhořívání vzniká zuhelnatělá vrstva, která omezuje přístup vzduchu a tím zpomaluje odhořívání. U nosných prvků však dochází vlivem tlaku, tahu nebo ohybu k praskání a odpadávání zuhelnatělé vrstvy, čímž je přístup vzduchu obnoven.

  Protipožární ochrany dřevěných konstrukcí jsou založeny na zabránění přístupu vzduchu a na snížení teploty, kterou je dřevní hmota namáhána. Jedním z výrobních způsobů řešení je aplikace zpěňujících nátěrů, jimiž se dosahuje zvýšení požární odolnosti o 10 - 20 minut.

  Technická řešení dřevěných konstrukcí, u nichž je požadována hodnota požární odolnosti 30, 45, 60 a 90 min., jsou uvedena v katalogových listech 428 a 460..

  Zasklení PROMAGLAS®

  U moderních staveb se často setkáváme s přáním či nutností, aby požárně dělící stěny, jako jsou požární stěny, schodišťové stěny, příčky tvořící stěny chodeb atd., byly průhledné.

  Tyto průhledné požárně ochranné stavební dílce musí splňovat požadavky požárně dělících konstrukcí, tj.:

  • musí být zamezen průchod ohně a kouře,
  • musí zůstat zachované uzavření prostoru,
  • musí být splněna požadovaná teplotní kritéria na odvrácené straně ohně.

  Všude tam, kde musí být kombinovány tyto protipožárně technické požadavky s viditelností a propustností světla, je možno aplikovat PROMAGLAS® , u něhož je zajištěna propustnost světla a zároveň zabezpečena požární odolnost.

  Oblasti použití:

  • nemocnice, správní budovy, hotely,
  • velíny, výpočetní střediska, laboratoře,
  • letiště, výstavní prostory,
  • školy, sportovní haly,
  • obchodní domy, lékárny, knihovny atd.

  PROMAGLAS® je speciální vrstvené sklo, skládající se z více vrstev skla mezi kterými jsou umístěny požárně ochranné vrstvy, jež jsou v případě požáru aktivovány. PROMAGLAS® pohlcuje tepelné záření a vytváří účinnou izolační vrstvu. Ze zasklení s průhlednými tabulemi PROMAGLAS® vzniká tímto prakticky neprůhledná požárně ochranná stěna.

  Konstrukce PROMAGLAS® jsou vyráběny jak v provedení s dřevěným rámem, tak i s rámem z oceli a lze je využít i jako požární uzávěr (EI dveře, případně dveře v rámové konstrukci z oceli).

  Kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů.

  V praxi dochází k situacím, kdy je nezbytné, aby elektroinstalace procházely z jednoho požárního úseku do druhého. V těchto případech je nutné, aby hodnoty požární odolnosti a celistvosti dělících stavebních konstrukcí byly zachovány.

  Optimální řešení skýtá systém PROMASTOP®, který lze aplikovat dle daných podmínek.

  Kabelové přepážky:

  Kabelové přepážky PROMASTOP® uzavírají otvory potřebné pro průchod kabelů stěnami a stropy a v případě požáru zabraňují rozšíření kouře a ohně do dalších požárních úseků, únikových cest, chodeb, schodišťových prostorů atd. V zásadě je třeba rozlišit deskové přepážky PROMASTOP® , zděné přepážky PROMASTOP® a těsnící systémy PROMASTOP® .

  U deskových přepážek PROMASTOP® se vedle přesně definovaných desek z minerální vlny používá také endotermní požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP® , která je bez rozpouštědel. Tato hmota je nanášena na desky z minerální vlny a všechny ostatní dílce (kabely, trasy kabelů, úložné žlaby).

  Požárně ochranná hmota PROMASTOP® obsahuje velké množství chemicky vázané vody, která má v případě požáru vysoký chladící účinek.

  Zděné přepážky PROMASTOP® jsou vytvořeny z předem promíchané speciální požárně ochranné malty, která po přidání vody vytvoří tvárnou maltu připravenou ke zpracování.

  Těsnící systémy PROMASTOP® jsou tvořeny těsnícími zátkami popř. těsnícími tvarovkami. Tyto kabelové přepážky se používají zejména tam, kde je požadována snadná a bezprašná montáž (laboratoře,řídící centra).

  Přepážky pro hořlavá potrubí:

  Požárně ochranné manžety PROMASTOP® uzavírají otvory potřebné k průchodu hořlavých potrubí stěnami a stropy a tím v případě požáru zabraňují v rozšíření ohně a kouře do jiných požárních úseků, ostatních pater, schodišť, do přístupových chodeb atd. Požárně ochranné manžety mohou být použity pro odpadní potrubí, vedení pro potrubní poštu, vedení pro odsávání prachu a potrubí pro pitnou vodu z přesně definovaných hmot s rozdílnými vnějšími průměry.

  Protipožární příčky z desek PROMATECT® - H a PROMATECT® - L. Hodnoty požární odolnosti REI 30, REI 60, REI 90 a REI 120 dle ČSN 73 0851.

  Požárně dělící konstrukce musí zabránit průchodu ohně a kouře a zamezit tak rozšíření požáru. Vedle této požadované funkce požárního předělu plní tyto konstrukce i statickou funkci jako nosné případně výztužné stavební dílce. Tato funkce musí být v případě požáru zachována po určité časové období.

  Příčky PROMATECT® mohou být vyráběny v provedení nosné a nenosné. Podle požadavku mohu být příčky složeny z jedné nebo ze dvou vrstev, v úpravě např. jako stěny šachet bez výztužných sloupků nebo jako nenosné příčky s kovovými sloupky, nosné provedení jako ocelová hrázděná stěna nebo s pomocnou konstrukcí ze dřeva.

  Do všech stěn typu PROMATECT® je možno bez větších stavebních úprav vestavět požární uzávěry, požární klapky, požárně ochranná zasklení a prostupy pro elektrické kabely, vedení potrubí a větrací tvarovky.

  Aby byly splněny požadavky na tepelnou a zvukovou izolaci, může být do mezistěnových prostorů vložena minerální vlna sloužící jako izolace.

  Požární stěny:

  K členění větších budov a k vytváření požárních úseků, zvláště v průmyslových stavbách, nabízí Promat speciální montovanou nosnou požární stěnu. Kromě požadavků na vyšší hodnotu požární odolnosti splňuje tato konstrukce i požadavek na zvýšenou pevnost spojů, tak jak bylo prokázáno i při požární zkoušce.

  Stěny s dřevěnými stojkami:

  Lehké nenosné a nosné stěny s dřevěnými stojkami s obkladem PROMATECT® jsou rychle a efektivně použitelné při rekonstrukci staré zástavby.

  Hrázděné stěny ze dřeva:

  Nosné hrázděné stěny ze dřeva se obkládají deskami PROMATECT® pouze z jedné strany, ale klasifikace REI 30 až REI 90 platí pro působení ohně z obou stran. Jejich aplikace je nejúčelnější při rekonstrukci domů z hrázděného zdiva, neboť zde může hrázděná stěna zůstat z jedné strany viditelná.

  Lehké zavěšené podhledy z desek PROMATECT®, hodnoty požární odolnosti REI 30, REI 45 a REI 90 dle ČSN 73 0856. Požární ochrana únikových cest.

  V případě požáru musí být zajištěna rychlá a bezpečná evakuace osob z hořícího objektu, popř. umožněn přístup k jejich záchraně. Přitom je nutno zajistit, aby ohrožený prostor mohla opustit každá osoba.

  Požární ochrana únikových cest:

  Hlavním předpokladem je tedy správné vytvoření únikové cesty v budově. Především musí být zajištěno, že do těchto únikových či zásahových cest nebude po určitou dobu pronikat kouř ani oheň. U únikových cest se setkáváme s tímto problémem velmi často, jelikož přímo pod stropem je nutno umísťovat instalace (elektrické kabely a potrubí) z hořlavých hmot. Při požáru rozvodné sítě by se úniková cesta stala v krátkém časovém období neprůchodnou, neboť dochází ve zvýšené míře kšíření toxických zplodin a kouře.

  Naše firma nabízí zvlášť pro tento účel podhledy, jež udržují po určitý časový úsek únikovou cestu plně funkční.

  Požární ochrana inženýrských sítí v mezistropní dutině:

  Požárně ochranné podhledy PROMATECT® ve funkci samostatného požárního předělu jsou vhodné i k ochraně inženýrských sítí ležících v mezistropní dutině. V tomto případě je zaručeno, že při působení ohně zdola zůstávají elektroinstalace plně funkční během určitého časového období a v případě požáru instalací je chráněna úniková cesta pod nimi.

  Podhledy PROMATECT®:

  Firma Promat nabízí množství úředně odzkoušených požárně odolných konstrukcí tvořících ucelený systém, jenž splňuje všechny bezpečnostní a architektonické požadavky, které jsou na požární bezpečnost staveb kladeny.

  • hladké celoplošné podhledy PROMATECT®
  • stropy s vkládanou deskou
  • rastrové páskové stropy
  • konstrukčně variabilní stropy s deskami z minerálních vláken
  • kovové kazetové stropy

  Hlavním komponentem jsou vždy nehořlavé požárně odolné desky PROMATECT®.

  V závislosti na místních podmínkách jsou námi nabízené podhledy dodávány v provedení se závěsnou konstrukcí nebo samonosné. Dle typu konstrukce mohou být k údržbě elektroinstalací do podhledů vestavěny revizní otvory, případně lze vyjmout jednotlivé stropní deskyči tyto sklopit.

  Dvouplášťové odvětrávané lehké střechy s podhledy PROMATECT® - H REI 30 a REI 90 dle ČSN 73 0851.

  Podmínky požární bezpečnosti staveb jakož i požadavky na zvukovou a tepelnou izolaci vedou u mnohých staveb k navrhování a realizaci dvouplášťových provětrávaných střešních konstrukcí.

  Pro tuto oblast byly vyvinuty podhledy PROMATECT® - H, které jsou uvedené v tomto katalogovém listu a které byly úspěšně přezkoušeny dleČSN 73 0851. Hodnoty požární odolnosti jsou m.j. závislé na stavebních hmotách střešní konstrukce a krytiny a jsou platné jen společně.

  Stavební hmoty podhledu, uvedené ve zkušebním protokolu, nesmějí být nahrazovány jinými, neboť pak nemohou být dodrženy hodnoty požární odolnosti dosažené v požární zkoušce. Doklad o stupni hořlavosti A desek PROMATECT® - H je na přání k dispozici.

  Náležité technické údaje a směrnice pro navrhování střešní konstrukce lze převzít z uvedených předpisů a z příslušné odborné literatury.

  Další typy střešních konstrukcí ve spojení s ocelovými trapézovými plechy jsou popsané v katalogovém listu 435, strana 60 až 64.

  Požární ochrana stavebních --- a dilatační spáry.

  Dilatační spáry:
  U každé větší betonové stavby je třeba pamatovat na dilatační spáry. Tyto spáry musí vyrovnávat objemové změny a deformaci betonu způsobenou teplotními výkyvy, nepravidelné sedání stavebních základů a zabránit tvorbě trhlin.

  Obecně se dilatační spáry vyplňují elastickými pásky z PVC. K ochraně těchto elastických spárovacích pásků před účinky požáru jsou k dispozici prvky pro výplň spár PROMASEAL® - PL. Spára se v místě namáhaném ohněm vyplní minerální vlnou, která je poté překryta prefabrikovaným prvkem pro výplň spár PROMASEAL® - PL, jenž je odolný proti vlhkosti. Jako vnější překrytí případně jako ochrana před klimatickými vlivy se používá trvale elastická spárovací těsnící hmota.

  Prvek pro výplň spár PROMASEAL® - PL se skládá z pásků PROMASEAL® a mezivrstev z pěnové hmoty. díky těmto mezivrstvám lze prvek stlačit v celé jeho šířce, čímž po vtlačení uvázne a udrží se ve spáře. V případě požáru pěnová hmota odhoří a zpěňující materiál PROMASEAL® - PL vytváří velkým zvětšením objemu požárně ochrannou pěnu, která plní a uzavírá spáry. Tím je zamezeno tepelnému namáhání popř. prohoření spárovacích pásků.

  Posuvné ložisko:

  Elastomerová nebo neoprenová posuvná ložiska, která jsou požadována u mnohých konstrukcí budov, musí i v případě požáru zůstat plně funkční. V závislosti na tepelné reakci použitých umělých hmot mohou být provedeny obklady PROMATECT® . Vhodným vytvořením detailů je možné přihlédnout i k posuvu dilatačních spár.

  Konstrukční spáry ve stavebních dílcích:

  Zpěňující těsnící materiály PROMASEAL® - PL, tmel PROMASEAL® (NEU) a PROMASEAL® - ST lze účinně použít k uzavírání spár ve všech oblastech stavebnictví, u lehkých příček při spojení stěny a stropu, jakož i k utěsnění průchodu stěnami a stropy v požární ochraně elektrických a vzduchotechnických vedení.

  Vnější stěnový dílec PROMATECT® - H, nenosné parapetní dílce PROMATECT ®- L REI 45, REI 90 a REI 120 dleČSN 73 0855.

  K výstavbě budov s různým druhem využití se převážně používají lehké montážní systémy fasád, které umožňují rozsáhlou prefabrikaci. Požadavky na požární bezpečnost platné pro vnější stěnové dílce, které nejsou nosné a nejsou vyztužené, nemohou splňovat mnohé běžné systémy fasád. Malá hmotnost a četné variační možnosti níže uvedených protipožárních dílců umožňují snadnou montáž na většinu lehkých systémů fasád.

  Zvýšených požadavků na tepelnou ochranu lze dosáhnout změnami v konstrukčním složení, popř. doplněním přezkoušených konstrukcí firmy Promat®, aniž by se snížila požární bezpečnost. Obě konstrukce byly přezkoušeny dle DIN 4102 a posouzeny dleČSN 73 0855 a klasifikovány jako REI 90.

  Desky PROMATECT® byly zařazeny do stupně hořlavosti A "nehořlavé". K dispozici jsou úřední doklady.

  Alternativní konstrukce:

  Vnější stěna REI 90, která není nosná ani vyztužená, z desek PROMATECT® - H, d = 12 mm, s vlepenou minerální vlnou, d = 40 mm. Podrobnosti Vám rádi sdělíme.

  Všechny vnější stěnové válce Promat® a všechny dílce parapetu vyžadují povrchovou úpravu odolávající klimatickým vlivům, popřípadě jsou vsazovány za zavěšené průčelí.

  Protipožární ochrana ventilačních zařízení a zařízení pro odvod kouře. Ventilační potrubí REI 30, REI 45, REI 60, REI 90 a REI 120 dle ČSN 73 0857 z desek PROMATECT®.

  Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení se týkají nejen jejich chování při požáru, ale i hořlavosti hmot použitých pro stavbu ventilačních kanálů a požadovaných hodnot jejich požární odolnosti. Požadavky projektových norem řady ČSN 73 08… předepisují, že ventilační vedení, která spojují požární úseky, musí být uzpůsobena tak, aby vzniklý oheň a kouř nemohl být přenesen do jiných požárních úseků, ostatních poschodí a únikových cest. Aby nedocházelo k výše uvedenému procesu, dodává naše firma požárně odolné ventilační vedení. Požadovaná doba požární odolnosti ventilačních vedení závisí na stupni požární bezpečnosti požárního úseku.

  Požadavky na ventilační potrubí z hlediska požární bezpečnosti jsou stanoveny v ČSN 73 0872. Ventilační potrubí je požadováno v hodnotách požární odolnosti REI 30, REI 45, REI 60, REI 90 a REI 120. Zkoušky se provádějí dle ČSN 70 0857.

  Z požárně ochranných desek PROMATECT® - L 500 a PROMATECT® - L lze ideálním způsobem tato ventilační potrubí vyrábět. V zásadě se jedná o dva různé typy potrubí:

  1. Dodatečné obklady potrubí z pozinkovaného ocelového plechu deskami PROMATECT® pro dosažení požadované hodnoty požární odolnosti.

  2. Výroba samonosných ventilačních potrubí z desek PROMATECT® s požadovanou hodnotou požární odolnosti.

  Úspornějším řešením je výroba samonosných ventilačních potrubí PROMATECT®. Nízký odpor tření a povrchové vlastnosti těchto ventilačních potrubí odpovídají hodnotám platným pro potrubí z pozinkovaného ocelového plechu. Díky jednoduchému způsobu zpracování desek PROMATECT® mohou být ventilační potrubí vyráběna přímá či různě formovaná dle konkrétních konstrukčních požadavků. Alternativně mohou být potrubí vyrobena ve dvou- nebo vícevrstevných provedeních z desek PROMATECT® - H nebo PROMATECT® - L.

  Ventilační potrubí PROMATECT® mohou být stejným způsobem vyráběna v provedení pro odvod kouře. V této formě mají pak úlohu udržovat chráněné únikové cesty a přístupové požární úseky prosté kouře a minimalizovat následky požáru. Dodatečný obklad ventilačních vedení z ocelového plechu rovněž i samotná ventilační vedení s normálním i velkým příčným průřezem jsou vytvořena podle nového systému PROMADUCT® - 500. Do ventilačních vedení jsou zabudovávány potřebné kompenzátory. Pro použití systému samonosného ventilačního potrubí PROMADUCT® - 500 jsou ideálně kombinovány požadavky na potrubí pro odvod kouře.

  Napište nám

  Navštivte náš e-shop

  DF Company.cz

  Copyright © D&F Company 2011 - Odkazy

  počítadlo.abz.cz